joi, septembrie 28, 2023
AcasăLegislatieOrdin Nr. 1.453/M.34/18.769/10.161 din 04.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi...

Ordin Nr. 1.453/M.34/18.769/10.161 din 04.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice.

Ordin Nr.18769 din 04.05.2011
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 318 din 09 mai 2011

Pentru aplicarea prevederilor art. 150 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor:
– art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, ministrul apărării naţionale, ministrul administraţiei şi internelor şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 2
Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa nr. 2.
Articolul 3
Casa Naţională de Pensii Publice, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor adopta măsurile necesare privind constituirea, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin, a Comisiei Centrale de Contestaţii şi, respectiv, a comisiilor de contestaţii prevăzute la art. 149 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4
Ordinul ministrului apărării nr. M.141/2007*) privind organizarea şi funcţionarea comisiei de contestaţii pensii din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, se abrogă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
_____
*) Ordinul nr. M.141/2007, cu modificările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
Articolul 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,
Emil Boc
Ministrul apărării naţionale,
Gabriel Oprea
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
Directorul Serviciului Român de Informaţii,
George Cristian Maior

ANEXA Nr. 1
REGULAMENT privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice
Articolul 1

(1) În cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice se înfiinţează Comisia centrală de contestaţii, denumită în continuare comisia, ca organism de verificare creat la nivel naţional care examinează şi hotărăşte asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, contestate de către titulari, şi care urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.

(2) Activitatea comisiei se desfăşoară în şedinţe, conform prevederilor prezentului regulament.
Articolul 2
Comisia are următoarele atribuţii principale:
a)examinează şi soluţionează contestaţiile depuse împotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b)în soluţionarea contestaţiilor, comisia urmăreşte aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice;
c)în vederea aplicării corecte şi unitare a legislaţiei privind pensiile publice, comisia poate transmite caselor teritoriale de pensii acele hotărâri care sunt considerate relevante pentru
practica administrativă de stabilire a dreptului la pensie în sistemul public.
Articolul 3

(1) Comisia este compusă din 5 membri titulari, dintre care un preşedinte şi 4 membri, precum şi din 5 membri supleanţi, dintre care un preşedinte şi 4 membri, numiţi prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.

(2) Membrii supleanţi participă la şedinţele Comisiei în locul membrilor titulari care se află în imposibilitate de a participa la acestea.

(3) Pot fi membri ai comisiei specialişti din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice cu experienţă în domeniul pensiilor.
Articolul 4
Preşedintele comisiei îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
a)organizează şi conduce şedinţele comisiei;
b)convoacă şedinţele acesteia, prin secretarul de şedinţă;
c)stabileşte activităţile şi sarcinile ce revin membrilor comisiei şi secretarului de şedinţă, în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege;
d)reprezintă comisia în relaţiile cu persoanele fizice si juridice.
Articolul 5

(1) În activitatea sa, comisia beneficiază de suportul tehnic şi logistic al unui serviciu specializat din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice.

(2) Serviciul prevăzut la alin. (1) are următoarele atribuţii principale:
a)asigură primirea şi înregistrarea contestaţiilor înaintate comisiei de casele teritoriale de pensii;
b)asigură analiza contestaţiilor şi a documentelor înaintate comisiei de casele teritoriale de pensii, precum şi verificarea deciziilor de pensie contestate;
c)asigură întocmirea documentaţiei tehnice, necesară examinării şi soluţionării contestaţiilor de către comisie;
d)asigură secretariatul comisiei;
e)asigură comunicarea în termen a hotărârilor comisiei părţilor interesate şi restituirea dosarelor de pensie caselor teritoriale de pensii;
f)sprijină comisia în analiza cauzelor care conduc la aplicarea eronată şi neunitară a legislaţiei referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii;
g)sprijină comisia în formularea de propuneri privind aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii şi înaintarea acestora preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.

(3) Serviciul specializat prevăzut la alin. (1) este constituit din minimum 20 de specialişti cu experienţă în domeniul pensiilor.

(4) Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice asigură recrutarea specialiştilor şi logistica necesară bunei desfăşurări a activităţii comisiei.
Articolul 6

(1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, comisia colaborează cu alţi experţi din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, caselor de pensii sectoriale, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, precum şi din alte instituţii publice.

(2) Direcţiile şi compartimentele funcţionale din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi casele teritoriale de pensii au obligaţia să pună la dispoziţia comisiei, la cerere, toate informaţiile necesare soluţionării în termen legal a contestaţiilor depuse.
Articolul 7

(1) Comisia examinează deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii în condiţiile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit legii.

(2) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se supun căilor de atac prevăzute de legea în baza cărora au fost emise.
Articolul 8
Procedura comisiei de examinare a deciziilor de pensie supuse contestării reprezintă, potrivit legii, procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
Articolul 9

(1) Contestaţia împotriva deciziei de pensie se depune, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la casa teritorială de pensii emitentă.

(2) Casa teritorială de pensii emitentă are obligaţia înregistrării contestaţiei la registratura generală şi în registrul special de evidenţă a contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie.
Articolul 10
Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii se comunică după cum urmează:
a)prin prezentarea persoanei la sediul casei teritoriale de pensii emitentă şi primirea deciziei de pensie de către aceasta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a deciziei de pensie;
b)prin poştă, la domiciliul persoanei, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data comunicării fiind data primirii sub semnătură a deciziei de pensie.
Articolul 11

(1) Contestaţia se consideră depusă în termenul prevăzut la art. 9 şi în situaţia în care este depusă eronat la altă casă de pensii constituită în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), casa de pensii care a înregistrat contestaţia o va transmite, în cel mult 5 zile de la înregistrare, casei de pensii a cărei comisie de contestaţii este competentă cu soluţionarea acesteia.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) şi (2), termenul de soluţionare a contestaţiei se calculează de la data înregistrării la casa de pensii a cărei comisie de contestaţii este competentă.
Articolul 12
Casa teritorială de pensii are obligaţia înaintării contestaţiei depuse în condiţiile art. 7 alin. (1) la comisie, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrare, împreună cu următoarele documente:
a)dosarul de pensie;
b)dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;
c)nota de prezentare a cazului, cuprinzând temeiurile de drept şi de fapt care au condus la emiterea deciziei, precum şi concluziile reieşite în urma reverificării dosarului;
d)fişa de evidenţă a drepturilor băneşti cuvenite pensionarului, completată la zi, după caz.
Articolul 13

(1) Comisia soluţionează contestaţiile pe baza documentelor existente în dosarul de pensie.

(2) La soluţionarea contestaţiilor, comisia verifică sub toate aspectele deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii contestate de către titulari şi urmăreşte aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi stabilirea corectă a drepturilor de pensie.
Articolul 14

(1) În activitatea lor, membrii comisiei au obligaţia de a fi imparţiali, de a asigura aplicarea unui tratament juridic nediscriminatoriu tuturor persoanelor care contestă deciziile de pensionare şi de a nu se lăsa influenţaţi în exprimarea liberă a votului în cadrul comisiei.

(2) La soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, membrii comisiei sunt independenţi în exprimarea votului lor şi nu pot fi traşi la răspundere pentru votul exprimat în această calitate.

(3) Pe perioada soluţionării contestaţiilor, membrilor comisiei le este interzisă orice formă de comunicare cu contestatorii, altfel decât prin corespondenţa oficială a comisiei.
Articolul 15

(1) Comisia se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui comisiei, prin secretarul de şedinţă.

(2) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa tuturor membrilor ei şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor.

(3) Modalitatea de vot în cadrul comisiei este votul deschis.

(4) La şedinţele comisiei participă un secretar de şedinţă, fără drept de vot, desemnat de preşedintele comisiei din cadrul serviciului specializat prevăzut la art. 5.

(5) Şedinţele comisiei nu sunt publice.

(6) La şedinţele comisiei pot fi invitaţi şi alţi specialişti pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic.

(7) Lucrările şedinţelor comisiei sunt consemnate în procese-verbale de şedinţă, redactate de secretarul de şedinţă, semnate de preşedinte şi de membrii comisiei şi care se păstrează la serviciul specializat prevăzut la art. 5.
Articolul 16
Prin hotărârile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, comisia poate decide:
a)admiterea totală sau parţială a contestaţiei, având drept consecinţă obligatorie revizuirea în mod corespunzător a deciziei de pensie de către casa teritorială de pensii emitentă, potrivit legii;
b)respingerea contestaţiei.
Articolul 17

(1) Hotărârile comisiei adoptate în soluţionarea contestaţiilor cuprind în mod obligatoriu:
a)numărul şi data adoptării hotărârii;
b)numele şi prenumele, codul numeric personal, precum şi domiciliul contestatorului;
c)numărul şi data înregistrării contestaţiei;
d)numărul şi data deciziei de pensie contestate şi casa teritorială de pensii emitentă;
e)data comunicării deciziei de pensie contestate;
f)obiectul contestaţiei;
g)motivarea hotărârii – temeiurile de fapt şi de drept care au condus la admiterea sau la respingerea contestaţiei;
h)menţiunea că hotărârea comisiei poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă şi termenul prevăzut de lege;
i)semnăturile preşedintelui, membrilor comisiei şi a secretarului de şedinţă;
j)ştampila comisiei.

(2) Hotărârile se redactează în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contestatorului, unul casei teritoriale de pensii şi unul se păstrează la serviciul specializat prevăzut la art. 5.
Articolul 18
Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii emitentă.
Articolul 19

(1) Hotărârile comisiei se comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii interesate, în termen de 5 zile de la data adoptării.

(2) Hotărârile comisiei se comunică persoanelor în cauză prin poştă, la domiciliul persoanei, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data comunicării fiind data primirii sub semnătură a hotărârii.

(3) Hotărârile comisiei pot fi atacate, potrivit legii, la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(4) Hotărârile comisiei care nu au fost atacate în termenul prevăzut la alin. (3) sunt definitive.
ANEXA Nr. 2
REGULAMENT privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii
Articolul 1

(1) În cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, respectiv, Serviciului Român de Informaţii se înfiinţează comisii de contestaţii, ca organisme de verificare create la nivel naţional care examinează şi hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele de pensii sectoriale, contestate de către titulari, şi care urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.

(2) Comisiile de contestaţii prevăzute la alin. (1) se organizează şi funcţionează pe lângă Direcţia financiar-contabilă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Secretariatul general din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, respectiv, Direcţia generală financiară din cadrul Serviciului Român de Informaţii.

(3) Activitatea comisiilor de contestaţii se desfăşoară în şedinţe, conform prevederilor prezentului regulament.
Articolul 2

(1) Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale este compusă din 3 membri titulari, dintre care un preşedinte şi 2 membri, precum şi 3 membri supleanţi, dintre care un preşedinte şi 2 membri, numiţi prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor este compusă din 5 membri titulari, dintre care un preşedinte şi 4 membri, precum şi 5 membri supleanţi, dintre care un preşedinte şi 4 membri, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(3) Comisia de contestaţii din cadrul Serviciului Român de Informaţii este compusă din 3 membri titulari, dintre care un preşedinte şi 2 membri, precum şi 3 membri supleanţi, dintre care un preşedinte şi 2 membri, numiţi prin ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii.

(4) Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se compune din: preşedinte – reprezentant al Secretariatului general; membri – reprezentanţi ai Direcţiei generale juridice, Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale financiare şi Direcţiei generale audit intern; secretar – reprezentant al Secretariatului general.

(5) Membrii supleanţi ai comisiei de contestaţii prevăzută la alin. (4) sunt desemnaţi din cadrul aceloraşi structuri ca şi membrii titulari.

(6) Membrii supleanţi participă la şedinţele comisiilor de contestaţii în locul membrilor titulari care se află în imposibilitate de a participa la acestea.

(7) Pot fi membri ai comisiilor de contestaţii prevăzute la alin. (1)-(3) specialişti din cadrul instituţiilor respective, cu experienţă în domeniul pensiilor, juridic, management resurse umane sau economic.
Articolul 3
Preşedintele comisiei de contestaţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)organizează şi conduce şedinţele acesteia;
b)convoacă şedinţele acesteia, prin secretarul de şedinţă;
c)stabileşte activităţile şi sarcinile ce revin membrilor comisiei de contestaţii şi secretarului de şedinţă, în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege;
d)reprezintă comisia de contestaţii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice.
Articolul 4

(1) În activitatea lor, comisiile de contestaţii beneficiază de suport tehnic şi logistic din partea direcţiilor pe lângă care funcţionează.

(2) Suportul tehnic prevăzut la alin. (1) constă, în principal, din următoarele activităţi:
a)asigură primirea şi înregistrarea contestaţiilor;
b)asigură secretariatul comisiei de contestaţii;
c)asigură comunicarea hotărârilor comisiei de contestaţii părţilor interesate şi restituirea dosarelor de pensie caselor de pensii sectoriale.

(3) Conducerile direcţiilor pe lângă care funcţionează asigură specialiştii şi logistica necesare bunei desfăşurări a activităţii comisiilor de contestaţii.
Articolul 5

(1) În îndeplinirea atribuţiilor lor, comisiile de contestaţii colaborează cu alţi experţi din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, caselor de pensii sectoriale, precum şi din alte instituţii publice.

(2) Casele de pensii sectoriale au obligaţia să pună la dispoziţia comisiilor de contestaţii, la cerere, toate informaţiile necesare soluţionării în termen legal a contestaţiilor depuse.
Articolul 6

(1) Comisiile de contestaţii examinează deciziile de pensie emise de casele de pensii sectoriale în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit legii.

(2) Deciziile de pensie emise în sistemul de pensii militare şi de stat ale poliţiştilor, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare până la data de 1 ianuarie 2011, precum şi cele emise în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se supun căilor de atac prevăzute de legislaţia în baza cărora au fost adoptate şi se soluţionează de comisiile prevăzute la art. 1.
Articolul 7
Procedura comisiilor de contestaţii de examinare a deciziilor de pensie supuse contestării reprezintă, potrivit legii, procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
Articolul 8

(1) Contestaţia împotriva deciziei de pensie, emisă de casa de pensii sectorială, se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării, la casa de pensii sectorială emitentă.

(2) Casa de pensii sectorială are obligaţia înregistrării contestaţiei la registratura generală.
Articolul 9

(1) Contestaţia se consideră depusă în termenul prevăzut la art. 8 şi în situaţia în care este depusă eronat la altă casă de pensii constituită în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), casa de pensii care a înregistrat contestaţia o va transmite, în cel mult 5 zile de la înregistrare, casei de pensii a cărei comisie de contestaţii este competentă cu soluţionarea acesteia.
Articolul 10
Casa de pensii sectorială are obligaţia înaintării contestaţiei la comisia de contestaţii competentă, în termen de 10 zile de la înregistrare, împreună cu următoarele documente:
a)dosarul de pensie;
b)dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;
c)notă de prezentare a cazului, cuprinzând temeiurile de drept şi de fapt care au condus la emiterea deciziei, precum şi concluziile reieşite în urma reverificării dosarului.
Articolul 11

(1) Comisiile de contestaţii soluţionează contestaţiile pe baza documentelor existente în dosarul de pensie.

(2) La soluţionarea contestaţiilor, comisiile de contestaţii verifică sub toate aspectele deciziile de pensie emise de casele de pensii sectoriale, contestate de către titulari, şi urmăreşte aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi stabilirea corectă a drepturilor de pensie.
Articolul 12

(1) În activitatea lor, membrii comisiilor de contestaţii au obligaţia de a fi imparţiali, de a asigura aplicarea unui tratament juridic nediscriminatoriu tuturor persoanelor care contestă deciziile de pensionare şi de a nu se lăsa influenţaţi în exprimarea liberă a votului în cadrul comisiilor.

(2) La soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, membrii comisiilor de contestaţii sunt independenţi în exprimarea votului lor şi nu pot fi traşi la răspundere pentru votul exprimat în această calitate.

(3) Pe perioada soluţionării contestaţiilor, membrilor comisiilor de contestaţii le este interzisă orice formă de comunicare cu contestatorii, altfel decât prin corespondenţa oficială a comisiilor de contestaţii.
Articolul 13

(1) Comisiile de contestaţii se întrunesc ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui comisiei respective, prin secretarul de şedinţă.

(2) Comisiile de contestaţii îşi desfăşoară activitatea în prezenţa tuturor membrilor lor şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor.

(3) Modalitatea de vot în cadrul comisiilor este votul deschis.

(4) La şedinţele comisiilor de contestaţii participă câte un secretar de şedinţă, fără drept de vot, desemnat de preşedintele comisiei de contestaţii din rândul specialiştilor prevăzuţi la art. 4.

(5) Şedinţele comisiilor de contestaţii nu sunt publice.

(6) La şedinţele comisiilor de contestaţii pot fi invitaţi şi alţi specialişti pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic.

(7) Lucrările şedinţelor comisiilor de contestaţii sunt consemnate în procese-verbale de şedinţă, redactate de secretarul de şedinţă, semnate de preşedinţii şi de membrii comisiilor respective şi care se păstrează la nivelul acestora.
Articolul 14
Prin hotărârile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, comisiile de contestaţii pot decide:
a)admiterea totală sau parţială a contestaţiei, având drept consecinţă obligatorie revizuirea în mod corespunzător a deciziei de pensie de către casa de pensii sectorială emitentă, potrivit legii;
b)respingerea contestaţiei.
Articolul 15

(1) Hotărârile comisiilor de contestaţii adoptate în soluţionarea contestaţiilor cuprind în mod obligatoriu:
a)numărul şi data adoptării hotărârii;
b)numele şi prenumele, codul numeric personal, precum şi domiciliul contestatorului;
c)numărul şi data înregistrării contestaţiei;
d)numărul şi data deciziei de pensie contestate;
e)data comunicării deciziei de pensie contestate;
f)obiectul contestaţiei;
g)motivarea hotărârii – temeiurile de fapt şi de drept care au condus la admiterea sau la respingerea contestaţiei;
h)menţiunea că hotărârea comisiei de contestaţii poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă şi termenul prevăzut de lege;
i)semnăturile preşedintelui, membrilor comisiei şi a secretarului de şedinţă;
j)ştampila comisiei de contestaţii.

(2) Hotărârile se redactează în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contestatorului, unul casei de pensii sectoriale şi unul se păstrează la nivelul comisiilor de contestaţii.
Articolul 16
Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia la comisia de contestaţii.
Articolul 17

(1) Hotărârile comisiilor de contestaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor de pensii sectoriale interesate, în termen de 5 zile de la data adoptării.

(2) Hotărârile comisiilor de contestaţii se comunică persoanelor în cauză prin poştă, la domiciliul persoanei, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data comunicării fiind data primirii sub semnătură a hotărârii.

(3) Hotărârile comisiilor de contestaţii pot fi atacate, potrivit legii, la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(4) Hotărârile comisiilor de contestaţii care nu au fost atacate în termenul prevăzut la alin. (3) sunt definitive.

RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sustine acest site achizitionand produse Emag spot_img

COMENTARII

ARHIVA

Most Popular