sâmbătă, iunie 15, 2024
AcasăLegislatieGhidul carierei militare. HG 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare.

Ghidul carierei militare. HG 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare.

Prin Hotararea de guvern nr. 106 din 9 februarie 2011, a fost aprobat ”Ghidul carierei militare”. La 90 de zile de la data publicarii hotararii de guvern in Monitorul Oficial (astazi) si intrarea in vigoare, se abroga Hotararea Guvernului nr. 582/2001 pentru aprobarea Ghidului carierei militare. HG 106 precum si Ghidul Carierei Militare, au fost publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 125 din 18 februarie 2011.

Va prezentam, fara alte comentarii, spre informarea personala, hotararea de guvern si ghidul:

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Pentru cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale se aproba Ghidul carierei militare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 582/2001 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 10 iulie 2001.

Hotararea de guvern este semnata de primul ministru si contrasemnata de ministrul apararii nationale impreuna cu ministrul muncii,familiei si protectiei sociale

Anexa

GHIDUL CARIEREI MILITARE

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
(1) Ghidul carierei militare stabileste modalitati si reguli de parcurs in cariera profesionala pentru cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale.
(2) Cariera cadrelor militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale reprezinta succesiunea de functii ocupate de catre ofiteri, maistri militari si subofiteri, raportate la cunostintele generale si de specialitate, abilitatile cognitive, competentele generale si de specialitate dobandite de la intrarea in sistemul militar si pana la trecerea in rezerva sau in retragere/incetarea raporturilor de serviciu.

Art. 2
Prin cadre militare in activitate se intelege cetatenii romani, cu domiciliul stabil in Romania, carora li s-a acordat gradul de ofiter sau maistru militar ori subofiter, in conditiile legii.

Art. 3
(1) In baza profilului pregatirii profesionale, cadrele militare in activitate sunt confirmate in arme sau servicii si specialitati militare si sunt considerate in serviciul militar activ ca militari profesionisti.
(2) Cadrele militare in activitate isi mentin arma sau serviciul si specialitatea militara in care sunt confirmate initial sau dobandite ca urmare a trecerii dintr-o arma sau serviciu si specialitate militara in alta, pe intreaga perioada a carierei militare, indiferent de domeniul in care activeaza.
(3) Confirmarea sau trecerea cadrelor militare in activitate dintr-o arma sau serviciu si specialitate militara in alta se face in raport cu nevoile Ministerului Apararii Nationale, dupa obtinerea pregatirii profesionale corespunzatoare, in conditiile legii.

Art. 4
(1) Incadrarea/Numirea/Promovarea cadrelor militare in activitate se face in functii prevazute in statele de organizare ale structurilor Ministerului Apararii Nationale, tinandu-se seama de armele sau serviciile si specialitatile militare in care sunt confirmate, de nevoile institutiei militare, optiunile individuale, competenta profesionala si conduita morala a acestora.
(2) Functiile militare prevazute in statele de organizare ale structurilor Ministerului Apararii Nationale prevazute la alin. (1) se definesc/proiecteaza in conformitate cu legislatia specifica in raport cu volumul, complexitatea si importanta activitatii desfasurate de cadrele militare in activitate, care sunt detaliate in fisa postului.
(3) Functiile militare din statele de organizare ale structurilor Ministerului Apararii Nationale sunt prevazute cu codul de identificare, cu sau fara specialitate militara, cu gradul militar, cu elemente de definire a nivelului de salarizare/coeficientul de ierarhizare si cu nivelul studiilor/tipul cursului de cariera.
(4) Functiile militare din statele de organizare ale structurilor militare care nu sunt prevazute cu specialitate militara sunt acele functii specifice ale caror cerinte, stabilite prin fisa postului, impun sa fie ocupate de catre cadrele militare care dispun de o gama variata de abilitati, de expertiza in anumite domenii speciale de activitate si care nu necesita exclusiv o anumita specialitate militara.

Art. 5
(1) In scopul asigurarii transparentei si sanselor egale de promovare si evolutie in cariera, al realizarii cadrului unitar de selectie si al valorificarii performantelor si potentialului cadrelor militare in activitate, care sa permita intrarea in competitie a tuturor candidatilor si ierarhizarea acestora, indiferent de unitatea militara unde isi desfasoara activitatea, in Ministerul Apararii Nationale se organizeaza si functioneaza comisii de selectie.
(2) Comisiile de selectie sunt grupuri de lucru temporar constituite, avand competenta de a analiza, ierarhiza si selectiona cadrele militare in activitate eligibile, in conditiile prevazute de prezentul ghid si de alte acte normative specifice, aprobate prin ordine ale ministrului apararii nationale, pentru:
a) promovarea in functie si/sau inaintarea in grad;
b) trecerea maistrilor militari/subofiterilor in activitate in corpul ofiterilor in activitate.
(3) In situatii care impun adoptarea de masuri urgente, cadrele militare pot fi numite in functii similare celor detinute sau superioare acestora prin ordin al ministrului apararii nationale.
(4) In vederea participarii cadrelor militare in activitate la concurs/examen pentru incadrarea in posturi care sunt prevazute, conform reglementarilor specifice, sa fie ocupate in astfel de conditii, comisiile de selectie au competente de analiza si avizare a celor care indeplinesc criteriile minime obligatorii cumulative stabilite prin lege, prin prezentul ghid si prin alte acte normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apararii nationale.
(5) Hotararile comisiilor de selectie privind selectionarea cadrelor militare pentru promovarea in functii si inaintarea in grad sunt definitive si se pun in aplicare de catre comandantii/sefii structurilor militare care au competente in acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 6
(1) Pentru inaintarea in grad si pentru trecerea maistrilor militari/subofiterilor in activitate in corpul ofiterilor in activitate, cadrele militare in activitate trebuie sa indeplineasca, cumulativ, conditiile prevazute de lege, de prezentul ghid si de actele normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apararii nationale.
(2) Cadrele militare in activitate urmeaza cursurile de cariera corespunzatoare gradelor militare in care vor fi inaintate, in perioada stagiului in gradele detinute.
(3) Tipurile de studii/cursuri de cariera ce pot fi frecventate de catre cadrele militare in activitate se stabilesc in stricta concordanta cu atributiile functiei si se aproba de catre ministrul apararii nationale, la propunerea Directiei management resurse umane.
(4) Echivalarea/Asimilarea cursurilor, stagiilor si a studiilor absolvite in tara sau in strainatate, similare celor prevazute la alin. (3), se efectueaza de Directia management resurse umane.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), pentru cadrele militare din Directia generala de informatii a apararii si structurile subordonate, tipurile de studii/cursuri de cariera se stabilesc si se echivaleaza de aceasta directie generala.

Art. 7
(1) Cadrele militare in activitate care au indeplinit aceeasi functie pe perioada stagiului minim in grad si nu au fost inaintate in grad la expirarea stagiului minim pot fi mentinute in functii sau numite in alte functii care nu implica promovarea, in raport cu posibilitatile de incadrare ale institutiei militare si optiunile individuale, fara sa fie evaluate de catre comisiile de selectie, prin ordin al comandantilor/sefilor structurilor militare care sunt investiti cu astfel de competente stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cadrele militare care indeplinesc functii unicat stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 8
Componenta nominala a comisiilor de selectie, organizare si functionare a sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

Capitolul II – Cariera ofiterilor in activitate

Art. 9
(1) Ofiterii in activitate obtin specialitatea militara din cadrul unei arme sau serviciu prin ordin de confirmare in arma/specialitate militara al comandantilor/sefilor care au stabilite competente in acest sens, dupa absolvirea formelor de pregatire specifice desfasurate intr-o institutie militara sau civila de invatamant, prevazute de lege si de actele normative specifice aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Ofiterii in activitate, pe perioada carierei militare, exercita functii cu atributii de executie, de comanda/conducere sau specifice unor domenii speciale de activitate in structurile Ministerului Apararii Nationale.

Art. 10
Ofiterii in activitate cu gradul de sublocotenent/aspirant, pe toata durata stagiului in grad, sunt numiti in functii in raport cu nevoile de incadrare ale Ministerului Apararii Nationale, optiunile individuale, cunostintele, aptitudinile, competenta si motivatiile profesionale si personale, in conditiile prevazute de lege.

Art. 11
Sublocotenentii/Aspirantii in activitate care indeplinesc stagiul minim in grad, detin sau urmeaza sa fie promovati in functii corespunzatoare gradului de cel putin locotenent si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege sunt inaintati in gradul urmator fara sa fie analizati de catre comisiile de selectie.

Art. 12
Locotenentii in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, experienta profesionala dobandita prin functiile exercitate, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si sunt absolventi ai cursului avansat/similar, pentru gradul de capitan, pot fi promovati in functii si/sau inaintati in gradul de capitan, pe baza hotararii comisiilor de selectie.

Art. 13
Capitanii in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, experienta profesionala dobandita prin functiile exercitate, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si sunt absolventi ai cursului de stat major/similar, pentru gradul de maior/locotenent-comandor, pot fi promovati in functii si/sau inaintati in gradul de maior/locotenent-comandor, pe baza hotararii comisiilor de selectie.

Art. 14
Maiorii/Locotenentii-comandori in activitate pot fi promovati in functii care nu necesita exclusiv specializare interarme/masterat de conducere interarme si/sau inaintati in gradul de locotenent-colonel/capitan-comandor, pe baza hotararii comisiilor de selectie, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii legale:
a) au stagiul minim in grad indeplinit;
b) au experienta profesionala dobandita prin functiile exercitate;
c) au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege;
d) sunt absolventi cu diploma de studii universitare de masterat similare ciclului II Bologna sau ai studiilor universitare de licenta cu durata de cel putin 4 ani, cu diploma de licenta, obtinuta pana la absolvirea primei promotii de studii universitare de licenta similare ciclului I Bologna;
e) sunt absolventi ai cursului postuniversitar de perfectionare a pregatirii/similar pentru locotenenti-colonei/capitanicomandori.

Art. 15
(1) Capitanii in activitate, in ultimii 2 ani de stagiu minim in grad, maiorii/locotenentii-comandori, precum si locotenentii-colonei/capitanii-comandori, aflati in primul an de stagiu in grad, care au abilitatile necesare, potential de dezvoltare profesionala si sunt recomandati prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de catre comandantii/sefii directi pot urma studii/cursuri interarme/masterat de conducere interarme, iar dupa absolvire pot fi promovati in functii corespunzatoare.
(2) Capitanii, maiorii/locotenentii-comandori si locotenentiicolonei/ capitanii-comandori in activitate, prevazuti la alin. (1), trebuie sa fie absolventi ai studiilor militare universitare de masterat similare ciclului II Bologna sau ai studiilor militare universitare cu diploma de licenta cu durata de cel putin 4 ani, obtinuta pana la absolvirea primei promotii de studii universitare de licenta similare ciclului I Bologna.
(3) Maiorii/Locotenentii-comandori si locotenentiicolonei/ capitanii-comandori in activitate care au absolvit studii/cursuri interarme/masterat de conducere interarme sunt exceptati de la obligativitatea absolvirii cursului postuniversitar de perfectionare a pregatirii/similar.

Art. 16
Locotenentii-colonei/capitanii-comandori in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, experienta profesionala dobandita prin functiile exercitate, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si au absolvit cursul postuniversitar de perfectionare a pregatirii/similar pentru colonei/comandori pot fi promovati/numiti in functii si/sau inaintati in gradul de colonel/comandor, pe baza hotararii comisiilor de selectie.

Art. 17
Coloneii/Comandorii in activitate care se remarca prin modul de indeplinire a atributiilor, au perspective de promovare si sunt recomandati prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de catre comandanti/sefi pot frecventa cursul postuniversitar de perfectionare in conducere strategica organizat de Universitatea Nationala de Aparare „Carol I” sau Colegiul National de Aparare ori alte cursuri similare pentru gradul de general de brigada — cu o stea/similar corespunzator nivelului de studii/cursului de cariera al functiei prevazuta in statul de organizare si in fisa postului, in care urmeaza sa fie promovati.

Art. 18
Coloneii/Comandorii in activitate care se disting prin pregatire si competenta profesionala, indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, au fost evaluati potrivit nivelului lingvistic prevazut in fisele posturilor la una dintre limbile engleza sau franceza, conform STANAG-6001, au obtinut calificativul de cel putin „foarte bun” prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de activitate si au absolvit cursul postuniversitar de perfectionare in conducere strategica organizat de Universitatea Nationala de Aparare „Carol I” sau Colegiul National de Aparare ori un curs similar pentru gradul de general de brigada — cu o stea/similar, prevazut la art. 17, pot fi promovati in functii prevazute in statele de organizare cu grade de general/similare si/sau sa li se acorde gradul de general de brigada — cu o stea/similar, potrivit competentelor stabilite de lege, pe baza hotararii comisiilor de selectie.

Art. 19
Generalii de brigada — cu o stea/similarii, generalii-maiori — cu doua stele/similarii si generalii-locotenenti — cu trei stele/similarii in activitate care indeplinesc conditiile prevazute de lege, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din perioadele de stagiu in aceste grade cu calificative de cel putin „foarte bun”, au dobandit un inalt nivel de expertiza si au potential de dezvoltare profesionala pot fi promovati in functii si/sau inaintati in grad, potrivit competentelor stabilite de lege, pe baza hotararii comisiei de selectie.

Art. 20
Coloneii/Comandorii in activitate, generalii de brigada — cu o stea/similarii, generalii-maiori — cu doua stele/similarii si generalii-locotenenti — cu trei stele/similarii in activitate care detin sau urmeaza sa fie promovati in functii de conducere ale caror cerinte impun studii de nivel inalt in domeniul securitatii nationale si internationale pot urma astfel de programe de pregatire in cadrul Colegiului National de Aparare.

Capitolul III – Cariera maistrilor militari/subofiterilor in activitate

Art. 21
Maistrii militari/Subofiterii in activitate sunt confirmati in specialitatea militara din cadrul unei arme sau serviciu prin absolvirea formelor de pregatire intr-o institutie militara sau civila de invatamant, prevazute de reglementarile in vigoare, si se numesc in functii specifice in raport cu nevoile Ministerului Apararii Nationale, optiunile individuale, motivatiile profesionale si personale.

Art. 22
Maistrii militari clasa a V-a/Sergentii in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, detin sau urmeaza sa fie promovati in functii corespunzatoare gradului de cel putin maistru militar clasa a IV-a/sergent major si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege sunt inaintati in gradul urmator, fara sa fie analizati de comisiile de selectie.

Art. 23
Maistrii militari clasa a IV-a/Sergentii majori in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si sunt absolventi ai cursului de plutonier/similar pot fi promovati in functii si/sau sunt inaintati in gradul urmator, pe baza hotararii comisiilor de selectie.

Art. 24
Maistrii militari clasa a III-a/Plutonierii in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si sunt absolventi ai cursului de plutonier major/similar pot fi promovati in functii si/sau inaintati in gradul urmator, pe baza hotararii comisiilor de selectie.

Art. 25
Maistrii militari clasa a II-a/Plutonierii majori in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si sunt absolventi ai cursului de plutonier adjutant/similar pot fi promovati in functii si/sau sunt inaintati in gradul urmator, pe baza hotararii comisiilor de selectie.

Art. 26
Maistrii militari clasa I/Plutonierii adjutanti in activitate care se disting prin pregatire si competenta profesionala, dispun de inalta calificare, indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu in perioadele de stagiu in aceste grade cu calificative de cel putin „foarte bun” sunt promovati in functii si/sau sunt inaintati in gradul de maistru militar principal/plutonier adjutant principal, pe baza hotararii comisiilor de selectie.

Capitolul IV – Reguli de trecere a maistrilor militari/subofiterilor in activitate in corpul ofiterilor in activitate

Art. 27
Maistrii militari/Subofiterii in activitate care se disting prin competenta si pregatire profesionala, au absolvit studii universitare similare ciclului I Bologna sau studii universitare de licenta cu durata de cel putin 4 ani si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani de activitate cu calificativul „foarte bun” pot trece in corpul ofiterilor in activitate in functie de nevoile Ministerului Apararii Nationale, in conditiile prevazute de lege, precum si de alte acte normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apararii nationale, prin frecventarea cursului de formare a ofiterilor in activitate.

Art. 28
Maistrii militari/Subofiterii in activitate prevazuti la art. 27 pot frecventa prin concurs cursul de formare a ofiterilor in activitate, organizat in acest scop, pe baza hotararii comisiilor de selectie, in limita numarului de locuri aprobate prin planul de scolarizare de catre ministrul apararii nationale.

Capitolul V – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 29
(1) Studiile/Cursurile de cariera planificate si care se afla in derulare vor fi frecventate de catre cadrele militare in activitate si sunt echivalente celor specificate de prezentul ghid.
(2) Cadrele militare care au absolvit studiile/cursurile de cariera necesare promovarii/numirii in functii si/sau inaintarii in gradul urmator, in baza prevederilor anterioare, vor fi exceptate de la frecventarea studiilor/cursurilor de cariera prevazute de prezentul ghid.

Art. 30
Ofiterii in activitate, absolventi ai studiilor universitare de licenta similare ciclului I Bologna, pot frecventa studiile universitare de masterat similare ciclului II Bologna, in acord cu reglementarile existente pe plan national si cu cele aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. 31
(1) Cadrele militare in activitate pot participa la cursuri de perfectionare, specializare si stagii de practica, altele decat cursurile de cariera, care asigura imbunatatirea pregatirii in raport cu nevoile de performanta profesionala, cu indeplinirea atributiilor functionale, si vizeaza dobandirea unor noi capacitati si abilitati impuse de numirea/incadrarea in anumite functii specifice ce solicita competente ce se dobandesc prin aceste studii.
(2) Cadrele militare pot urma studii universitare de doctorat, conform reglementarilor specifice acestui tip de pregatire, pe toata durata carierei militare, iar detinerea acestui titlu stiintific constituie un avantaj in procesul de evaluare in cadrul comisiilor de selectie, pentru promovarea in functii si/sau inaintarea in grad, numai daca este obtinut in domeniul de activitate al functiei.

Art. 32
Numirea/Incadrarea/Promovarea cadrelor militare in activitate in anumite functii prevazute cu specialitati care impun sa fie ocupate in conformitate cu reglementarile specifice, aplicabile pe plan national, se face in baza acestor reglementari, complementar celor precizate de prezentul ghid.

Art. 33
Numirea/Incadrarea/Promovarea cadrelor militare in activitate in functiile militare pe statul-anexa „M” la Ministerul Apararii Nationale asimilate cu functiile civile pentru structurile de specialitate ale institutiilor publice, autoritatilor administratiei publice si ale operatorilor economici se face in conformitate cu prevederile legii, ale prezentului ghid si ale celorlalte acte normative specifice aplicabile cadrelor militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale.

RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sustine acest site achizitionand produse Emag spot_img

COMENTARII

POPULARE