duminică, iulie 14, 2024
AcasăLegislatieHotararea Guvernului nr. 233/2011 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii...

Hotararea Guvernului nr. 233/2011 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale

In Monitorul Oficial, nr. 205 din 24 martie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 233/16.03.2011,privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale. In aceasta hotarare ,pot fi gasite si adresele caselor de pensii sectoriale:
a) Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale – str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6;
b) Casa de pensii sectoriala a Ministerului Administratiei si Internelor – str. George Georgescu nr. 3, sectorul 4;
c) Casa de pensii sectoriala a Serviciului Roman de Informatii – str. Piata Amzei nr. 4, sectorul 1.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 135 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – (1) Casele de pensii sectoriale sunt structuri de specialitate, cu personalitate juridica, infiintate prin lege, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a Serviciului Roman de Informatii, si se supun legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor clasificate.

(2) Casele de pensii sectoriale administreaza, impreuna cu Casa Nationala de Pensii Publice, sistemul public de pensii din Romania pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) si pct. V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. – Casele de pensii sectoriale se organizeaza si functioneaza dupa cum urmeaza:

a) pentru Ministerul Apararii Nationale, la nivel de structura centrala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea acestei institutii publice;
b) pentru Ministerul Administratiei si Internelor, la nivel de unitate in subordine, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea acestei institutii publice;
c) pentru Serviciul Roman de Informatii, la nivel de unitate in subordine, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea acestei institutii publice.

Art. 3. – (1) Casele de pensii sectoriale au sediul in municipiul Bucuresti, dupa cum urmeaza:
a) Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale – str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6;
b) Casa de pensii sectoriala a Ministerului Administratiei si Internelor – str. George Georgescu nr. 3, sectorul 4;
c) Casa de pensii sectoriala a Serviciului Roman de Informatii – str. Piata Amzei nr. 4, sectorul 1.
(2) Casele de pensii sectoriale prevazute la art. 1 alin. (1) sunt succesoarele de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Serviciul Roman de Informatii, structuri care, la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se desfiinteaza.
(3) Patrimoniul caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Roman de Informatii, stabilit pe baza bilantului contabil de inchidere, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie intocmite pe fiecare sursa de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se intocmesc la finele anului potrivit normelor in vigoare, se preda impreuna cu protocolul de predare-preluare, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, astfel:
a) de la Directia financiar-contabila a Ministerului Apararii Nationale, pentru casa de pensii sectoriala din subordinea acestuia;
b) de la Directia generala financiara a Serviciului Roman de Informatii, pentru casa de pensii sectoriala din subordinea acestuia.
(4) Patrimoniul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Administratiei si Internelor se preia din oficiu de la fosta Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.
(5) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, personalul incadrat in structurile organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Serviciul Roman de Informatii se preia de catre fiecare casa de pensii sectoriala din subordinea acestor institutii publice.
(6) Preluarea personalului prevazut la alin. (5) si incadrarea pe functii a acestuia se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice fiecarei categorii de personal, in termen de maximum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 4. – (1) Structura organizatorica a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale se aproba de catre ministrul apararii nationale, avand un numar de 120 de posturi finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale, dintre care 40 de posturi se preiau din cadrul Directiei financiar-contabile a Ministerului Apararii Nationale.
(2) Structura organizatorica a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Administratiei si Internelor se aproba de catre ministrul administratiei si internelor, avand un numar de 105 posturi finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, dintre care 50 de posturi se preiau din cadrul Casei de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) Structura organizatorica a Casei de pensii sectoriale a Serviciului Roman de Informatii si numarul maxim de posturi finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Roman de Informatii, se aproba de catre directorul Serviciului Roman de Informatii, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(4) Personalul caselor de pensii sectoriale este constituit, dupa caz, din urmatoarele categorii de personal:
a) pentru Ministerul Apararii Nationale: cadre militare in activitate si personal civil;
b) pentru Ministerul Administratiei si Internelor: functionari publici cu statut special;
c) pentru Serviciul Roman de Informatii: cadre militare in activitate si personal civil.
(5) Salarizarea personalului prevazut la alin. (4) se realizeaza potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 5. – (1) Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurata de un director, cadru militar in activitate/functionar public cu statut special, numit prin ordin al ordonatorului principal de credite in subordinea caruia functioneaza casa de pensii sectoriala, respectiv prin ordin al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor sau al directorului Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, in conditiile legislatiei specifice aplicabile acestei categorii de personal.
(2) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori tertiari de credite pentru cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si pentru cheltuielile aferente altor drepturi sociale si pentru alte cheltuieli suportate din bugetul de stat, stabilite de ordonatorul principal de credite, potrivit legii.
(3) Numirea si eliberarea in/din functie a personalului caselor de pensii sectoriale se fac potrivit competentelor stabilite prin acte normative specifice fiecarei institutii publice in subordinea careia se afla.
(4) In exercitarea atributiilor sale, directorul casei de pensii sectoriale emite ordine, decizii, dispozitii si precizari, potrivit actelor normative specifice fiecarei institutii publice in subordinea careia functioneaza.

Art. 6. – Cheltuielile curente si de capital necesare caselor de pensii sectoriale se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv al Serviciului Roman de Informatii.

Art. 7. – Activitatea caselor de pensii sectoriale este coordonata metodologic de Casa Nationala de Pensii Publice.

Art. 8. – (1) Pentru angajatorii din institutiile in subordinea carora se afla si pentru cei din institutiile carora le asigura stabilirea si plata pensiilor sau a altor prestatii, casele de pensii sectoriale au urmatoarele atributii:
a) controleaza modul in care angajatorii din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care au calitatea de ordonatori de credite, respecta dispozitiile legale privind intocmirea si transmiterea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, precum si termenele de transmitere;
b) stabilesc drepturile de asigurari sociale prevazute de lege, emit decizii de pensie pe care le comunica solicitantilor, in termenele prevazute de lege;
c) asigura evidenta contribuabililor la sistemul public de pensii pentru asiguratii din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) si pct. V din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivelul institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) si pct. V din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) certifica stagiul de cotizare si punctajul pentru asiguratii din evidentele proprii;
f) indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca prin comisiile centrale de expertiza medico-militara care se infiinteaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, conform normelor legale;
g) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu;
h) asigura introducerea, extinderea, intretinerea aplicatiilor informatice de calcul si de evidenta, precum si a sistemelor de protectie a acestora;
i) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) asigura transferul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu;
k) fundamenteaza si elaboreaza propunerile ce vor sta la baza elaborarii proiectului bugetului de stat si a celui al asigurarilor sociale de stat;
l) solicita la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor sau la oricare alta autoritate, institutie publica abilitata, datele cu caracter personal actualizate pentru persoanele carora li se intocmesc documentatii de plata si/sau carora li se efectueaza plata unor prestatii sociale;
m) organizeaza modul de stabilire si de plata a drepturilor de pensii si a altor drepturi de asigurari sociale finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celor finantate de la bugetul de stat, conform legii;
n) organizeaza si conduc contabilitatea proprie, atat pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, cat si pentru bugetul de stat;
o) transmit, lunar, la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala „Posta Romana” – S.A., taloanele de pensie;
p) aproba procedurile referitoare la efectuarea operatiunilor de plata a pensiilor;
q) achita ajutorul de deces, in cazul decesului pensionarului aflat in evidentele proprii, respectiv in cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat la data decesului, in termen de 24 de ore de la solicitare, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei in subordinea careia functioneaza;
r) prin organele de control, constata contraventiile prevazute la art. 144 si aplica sanctiunile prevazute la art. 145 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
s) emit decizii de recuperare a debitelor reprezentand prestatii de asigurari sociale incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;
s) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile, conform prevederilor legale;
t) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.
(2) Indeplinirea atributiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si al Serviciului Roman de Informatii.

Hotararea este semnata de premierul Emil Boc si contrasemnata de ministrii structurilor implicate.

RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sustine acest site achizitionand produse Emag spot_img

COMENTARII

POPULARE