ROARMY FORUM

Vă rugăm să vă logaţi sau să vă înregistraţi.

Logați-vă cu numele de utilizator, parola și durata sesiunii de logare
Căutare avansată  

Stiri:

Site-ul roarmy.ro nu are nici-o legatura cu institutia Ministerul Apararii Nationale si nu poate fi asimilata sub nici-o forma acesteia. Acesta este un site privat.

Autor Subiect: ORDINUL M.101 /23.08.2010- PENTRU RECALCULAREA PENSIILOR MILITARE  (Citit de 6212 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Marinarul

  • Moderator
  • Nou Venit
  • *****
  • Offline Offline
  • Mesaje postate: 18

Intamplator am gasit ordinul privind recalcularea pensiilor si il supun dezbaterii dumneavoastra:

ORDINUL M.Ap.N. nr. M.101 /23.08.2010- PENTRU RECALCULAREA PENSIILOR MILITARE DE STAT conf. Legii 119/ 2010

O R D I N
M.101/23.08.2010

Pentru aplicarea prevederilor art.16 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, ...., conform Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.


Art. 1. – (1) Recalcularea pensiilor militare de stat, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, se efectuează de către Direcţia financiarcontabilă prin structura de specialitate.
(2) Pensiile prevăzute la alin. (1), cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea stagiilor de cotizare şi a punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de către beneficiarii de pensie şi prin stabilirea cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr.119/2010.

Art. 2. – (1) În vederea obţinerii documentelor doveditoare necesare recalculării pensiilor militare de stat, beneficiarii se adresează centrului militar zonal/jude]ean/de sector pe a cărui rază
domiciliază sau unde au fost luaţi în evidenţă la data trecerii în rezervă, completând
cererea prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Beneficiarii care au trecut în rezervă din celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, vor solicita eliberarea adeverinţelor de venit centrului militar
zonal/judeţean/de sector, pe baza comunicărilor cu perioadele lucrate în Ministerul Apărării Naţionale, emise de instituţiile în care şi-au desfăşurat activitatea.
(3) Pentru perioadele în care beneficiarii au fost detaşaţi în afara Ministerului Apărării Naţionale, veniturile realizate lunar se dovedesc cu adeverinţele emise de instituţiile la care aceştia au fost detaşaţi.
(4) Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din
Republica Moldova care beneficiază de pensiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din prezentul ordin se face prin asimilare, în condiţiile stabilite prin reglementările legale în vigoare.

Art. 3. – (1) Unităţile militare deţinătoare
de arhivă şi depozitul central/depozitele intermediare de arhivă vor asigura culegerea şi transmiterea, în format electronic, a datelor necesare recalculării pensiilor militare.
(2) Procedura de fotografiere, stocare, transmitere a datelor în format electronic şi creare a bazei de date se stabileşte prin dispoziţie a şefului Statului Major General.
(3) Unităţile militare care deţin date necesare recalculării pensiilor militare păstrează şi utilizează copiile după documentele de arhivă în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor arhivistice I.A.-,98, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale nr. M.S. 63/
1998*), cu modificările şi completările ulterioare. (Ordinul ministrului de stat,
ministrul apărării naţionale nr. M.S. 63/1998 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al
(4) Cererile pentru obţinerea adeverin]elor de venit, adresate în nume
propriu de către beneficiari unităţilor militare deţinătoare de arhivă şi depozitul central/
depozitele intermediare de arhivă, vor fi soluţionate până la sfâr[itul perioadei de
recalculare.Art. 4. – Pentru perioadele în care beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea înMinisterul Apărării Naţionale, centrele militare zonale/judeţene/de sector vor proceda astfel:
a) înregistrează şi analizează cererile privind eliberarea de adeverinţe, în funcţie de datele înscrise în memoriile originale ale beneficiarilor;
b) în cazul în care nu deţin memoriile originale, se adresează depozitului central/
depozitelor intermediare de arhivă sau, după caz, centrelor militare pe raza cărora cadrele
militare au fost luate în evidenţă la data trecerii în rezervă, în vederea eliberării unei fotocopii certificate a fişei matricole, conform anexei nr. 2 a;
c) identifică unităţile militare în care şi-au desfăşurat activitatea beneficiarii şi eliberează adeverinţele cu veniturile realizate lunar pentru perioadele în care acestea deţin
sursele de documentare, conform art. 3, alin.
(2). Adeverinţele vor fi întocmite conform anexei nr. 2 b şi vor fi semnate de către comandaţii centrelor militare.
d) în situaţia în care, pentru o anumită perioadă de activitate, nu există documente doveditoare privind veniturile realizate lunar, la întocmirea adeverinţelor se înscrie faptul că nu există date/documente pentru perioada respectivă;
e) în măsura în care, beneficiarii sunt de acord cu datele înscrise în adeverinţe, aceştia vor completa cererea prevăzută la anexa nr. 1 a sau nr. 1 b, după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010;
f) cererea împreună cu adeverinţele cuprinzând veniturile lunare individuale realizate de beneficiari, în original, vor fi înaintate Direc]iei financiar-contabile - Serviciul pensii militare şi drepturi sociale, de către centrele militare zonale/judeţene/ de sector;
g) în cazul beneficiarilor care din motive medicale nu se pot deplasa, cererea poate fi depusă de către persoane delegate/ împuternicite;
h) în situaţia în care beneficiarii nu sunt de acord cu datele din adeverinţe, aceştia pot depune o nouă cerere pentru reanalizarea datelor asupra cărora au obiecţii.

Art. 5. – (1) Unităţile militare deţinătoare de arhivă, depozitul central/depozitele intermediare de arhivă, care eliberează copiile după documentele arhivate şi centrele militare care eliberează adeverinţele în vederea recalculării pensiilor, poartă întreaga răspundere cu privire la valabilitatea şi corectitudinea acestora.
(2) Completarea/întocmirea documentelor
doveditoare/adeverinţelor cu date nereale care conduc la efectuarea de plăţi nejustificate se sancţionează civil, administrativ, disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, în condiţiile legii.

Art. 6. – În situaţia în care, la stabilirea/ recalcularea/revizuirea drepturilor de pensie
aflate în plată, au fost valorificate şi perioade de vechime în muncă din sistemul public, beneficiarii pot prezenta carnetul de muncă, în original şi copie, şi/sau alte acte doveditoare din care să rezulte veniturile realizate lunar în aceste perioade.

Art. 7. - (1) În înţelesul prezentului ordin, prin venituri realizate lunar se în]elege suma brută/netă reprezentând salariul brut/net, respectiv solda brută/netă, care cuprinde:
a) retribuţia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de
încadrare lunar, inclusiv index`ri, compensaţii, indemnizaţii de conducere/comandă, salarii/solde de merit şi alte drepturi similare prevăzute de legisla]ia în vigoare la acea dată;
b) venitul corespunzător funcţiei pe care a fost încadrat în ţară personalul trimis în misiune permanentă în străinătate;
c) solda lunară a personalului trimis în misiune permanentă în străinătate pe perioada efectuării concediului de odihnă/ misiune în ţară;
d) sporurile şi indemnizaţiile acordate în sume fixe sau sub formă de procent din
retribu]ia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de
încadrare lunar sau din salariul funcţiei de bază/salariul funcţiei îndeplinite/solda de funcţie/solda funcţiei de bază, potrivit legisla]iei în vigoare la acea dată;
e) primele/premiile din cursul anului şi cele anuale, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată;
f) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnă neefectuat, potrivit legii;
g) sumele cuvenite ca reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia;
h) contribu]iile individuale obligatorii, potrivit legii, sau contribuţiile individuale pentru pensia suplimentară şi contribu]iile individuale la bugetul de stat, după caz;
i) deducerile lunare individuale, potrivit legii;
j) impozitul calculat şi re]inut, potrivit legii, după caz;
k) orice alte elemente salariale asimilate celor prevăzute la lit. a) - d), acordate potrivit
legisla]iei în vigoare la acea dată.
(2) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele prevăzute la alin.(1), venitul realizat lunar este cel definit de Legea nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi complet`rile ulterioare.
(3) Pentru beneficiarii care au fost detaşaţi în afara Ministerului Apărării Naţionale, se vor cumula şi veniturile realizate lunar la institu]iile în care şi-au desfăşurat activitatea.

Art. 8. – Nu reprezintă venit realizat lunar, următoarele drepturi:
a) salariul lunar în valută şi alte indemnizaţii lunare în valută şi lei, realizate de personalul trimis în misiune permanentă în străinătate;
b) diurnele de deplasare şi de delegare, indemniza]iile de delegare, detaşare sau transfer;
c) participarea salaria]ilor la profit, potrivit Ordonan]ei Guvernului 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile na]ionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările ulterioare;
d) compensaţiile lunare pentru chirie;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
f) sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul
serviciului;
g) indemniza]iile de instalare;
h) plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
i) valoarea financiară a normelor de hrană;
j) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă;
k) aloca]ia de stat pentru copii.

Art. 9. – La determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a Legii nr.19/2000, se utilizează veniturile realizate lunar, brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în documentele doveditoare (dosarele cu statele de plată, carnetul de muncă, adeverinţe etc.), astfel:
a) veniturile brute, pân` la data de 1 iulie 1977;
b) veniturile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
c) veniturile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

Art. 10. – La stabilirea punctajului pentru persoanele care au contribuit în mai multe sisteme de asigurări sociale, se ia în calcul venitul cel mai avantajos din perioadele respective.


Art. 11. – Pentru perioadele în care persoanele care beneficiază de pensie militară au avut calitatea de elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ pentru formarea cadrelor militare, la stabilirea
punctajului mediu anual se utilizează ca venituri realizate lunar salariul mediu brut sau, după caz, net pe economie din perioadele respective, potrivit legii.

Art. 12. – La stabilirea stagiului de cotizare se are în vedere vechimea în serviciu şi, după caz, vechimea în muncă valorificată în ultima decizie de pensie până la data încheierii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8-10 din Legea nr.119/2010, respectiv:
a) a avut calitatea de cadru militar în activitate;
b) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ pentru formarea cadrelor militare;
c) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;
d) a fost în captivitate;
e) perioadele de vechime în muncă recunoscute în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cumodificările şi completările
ulterioare;
f) perioada în care, anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001, s-au urmat cursurile de zi ale învăţământului superior, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora, potrivit legii.

Art. 13. – (1) În vederea identificării surselor de documentare necesare eliberării adeverinţelor, Serviciul Istoric al Armatei va transmite centrelor militare zonale, aplicaţia informatică cu situaţia fondului arhivistic existent la structurile cu responsabilităţi în acest domeniu.
(2) Centrele militare zonale vor transmite aplicaţia informatică menţionată mai sus centrelor militare judeţene/de sector subordonate, până la data de 30.08.2010.
(3) Aplica]ia informatică va fi însoţită de un nomenclator cu toate unităţile militare existente sau desfiinţate, denumirea în clar, indicativul numeric al acestora şi localitatea de dislocare, precum şi depozitul la care s-a predat arhiva.

Art. 14. – Direcţia financiar-contabilă va informa beneficiarii, prin cuponul mandat
(talonul) de plată a pensiei din lunile august şi septembrie 2010, să se prezinte la centrul
militar zonal/judeţean/de sector pe a cărui rază domiciliază sau unde a fost luat în evidenţă la data trecerii în rezervă, în vederea aplicării prevederilor art. 3 din Legea nr. 119/2010.

Art. 15. – În vederea aplicării prevederilor prezentului ordin, Direcţia financiarcontabilă
- Serviciul pensii militare şi drepturi sociale, va proceda astfel:
a) înregistrează documentele transmise de centrele militare;
b) procesează, pe baza aplica]iilor informatice specifice, datele înscrise în adeverinţele de venit, dosarele de pensionare, carnetele de muncă etc. şi emite deciziile de recalculare conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Hot`rârea Guvernului nr. 735/2010.

Art. 16. – Pentru persoanele care au trecut în rezervă sau direct în retragere după data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, dosarul de pensie înaintat Direcţiei financiarcontabile va conţine pe lângă documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, şi adeverinţele necesare stabilirii punctajelor medii anuale pentru recalcularea pensiei, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 17. – (1) Se autorizează unităţile Ministerului Apărării Naţionale implicate în procesul de recalculare a pensiilor să încheie convenţii civile cu personal specializat, pe o perioadă determinată, conform legii.
(2) În acest sens, vor fi angajaţi cu prioritate, pensionarii militari care şi-au desf`ăşurat activitatea în domeniile financiarcontabil şi resurse umane, care au cunoştinţe de operare pe PC (Word, Excel), apţi sălucreze în condiţii de stres şi cu un volum mare de date.
(3) Structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale vor efectua
demersurile care se impun pentru asigurarea/ achiziţionarea bunurilor materiale şi a echipamentelor, precum şi asigurarea spa]iilor necesare procesului de recalculare al pensiilor.
(4) Încheierea actelor prevăzute la alin. (1) se face cu avizul Direcţiei financiarcontabile,
în limita fondurilor bugetare alocate pentru această natură de cheltuieli.

Art. 18. – Formularele prezentate în anexele Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 şi
ale prezentului ordin se asigură prin grija centrelor militare zonale/jude]ene/de sector.

Art. 19. – Anexele nr. 1, nr. 2 a şi nr. 2 b fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 20. – Prezentul ordin se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării na]ionale,
Gabriel Oprea

Notă:
Se va anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei şi o
copie a cărţii/buletinului de identitate. Se completează obligatoriu
toate datele. Pentru persoanele care şi-au schimbat numele după
data pensionării/încetării activităţii se va înscrie şi numele avut la
data pensionării.

* Se va adresa depozitului central/intermediar de arhivă
Se va anexa o copie a cărţii/buletinului de identitate.

NOTA:
*) Se completează lunar; în situaţia în care veniturile sunt identice pe
mai multe luni, se completează un singur rând, cu întreaga perioadă.
**) Reprezintă totalul aritmetic al coloanei VENIT LUNAR INDIVIDUAL.


Imi cer scuze adminilor pentru postul foarte lung dar nu stiu cum sa il scurtez.
Si inca ceva: oare nu sunt interesati militarii romani de aceste articole? Vad ca desi sunt destui vizitatori, nimeni nu zice nimic pe aici. \Ne multumim sa citim si atat? Ne este frica sa vorbim si in democratie? Ne este chiar atat de bine incat comentariile sunt de prisos?
memorat

John

  • Moderator
  • Nou Venit
  • *****
  • Offline Offline
  • Mesaje postate: 44
Re: ORDINUL M.101 /23.08.2010- PENTRU RECALCULAREA PENSIILOR MILITARE
« Răspuns #1 : Septembrie 30, 2010, 09:08:51 »

Probabil prin hotararea instantei de la Cluj se duce dracului si acest ordin. Nenea ministrule, tare te-ai mai grabit sa -ti bati joc.....
asa sa-ti ajute Dumnezeu. Am vazut ca ai intrat si in topul Forbes cu avere de cateva milioane de euro...........
memorat
 

Pagină creată în 0.1 secunde cu 33 interogări.